proverbs in xhosa bible - Piano Notes & Tutorial

29:16 Ekwandeni kwabangendawo luyanda ukreqo; Ke wona amalungisa aya kukubona ukuwa kwabo. 24:28 Musa ukuba lingqina ngommelwane wakho ngaphandle kwesizathu; Ungasuka uthomalalise na nangomlomo wakho? 17:1 Iqhekeza elomileyo lesonka, kunye nokuchulumacha, lilungile Ngaphezu kwendlu ezele yimibingelelo, enembambano. 7:15 Ngenxa yoko ndiphume ndeza kukukhawulela, Ndihle ndakufuna ubuso bakho; ndikufumene ke. 18:24 Indoda enezihlobo iyachithwa; Kukho sithandwa sinamathelayo kunomzalwana. 15:4 Ukuphola kolwimi ngumthi wobomi; Ke ukuphenula kwalo kwaphula umoya. 30:4 Ngubani na owenyuka waya emazulwini, waza wehla? “[It is] an honor for a man to cease from strife: but every fool will be meddling.” In our society today, … 21:13 Ovingca iindlebe zakhe ekukhaleni kwesisweli, Naye uya kubiza, angaviwa. Kuba ukuphamba kweziyatha kuyazi bulalabulala, Nobunqobo bezinyabi buyazitshabala lisa. A Psalm of David, to bring to remembrance. 4:17 Kuba badla isonka sokungendawo, Basele iwayini yogonyamelo. 12:1 Uthanda uqeqesho othanda ukwazi; Uthiya isohlwayo osisityhakala. 27:23 Khuthalela ukubazi ubume bempahla yakho emfutshane, Yibhekise intliziyo yakho emihlambini yakho. 14:6 Umgxeki ufuna ubulumko, angabuzuzi; Ukwazi kulula konengqondo. 21:30 Akukho bulumko, akukho ngqondo, Akukho cebo malungana noYehova. 29:9 Yakumangalelana indoda elumkileyo nesimathane, Soguguma sihleke, kungabikho kuthozama. 8:23 Ndamiswa kwasephakadeni, kwasentloko, Kwasemandulweni ehlabathi. Proverbs 9:1 “Wisdom hath builded her house, she hath hewn out her seven pillars:”. Baya kwandula bandibize, ndingaphenduli, Bandifune kwakusasa, bangandifumani; 29 7:13 Wambamba ke, wamanga, Wayingwanyalala ubuso; wathi kuye. Nithe nabuyela ekohlwayeni kwam, Niyabona, ndowumpompozisela kuni umoyaumoya wam, Ndonazisa amazwi am. 21:11 Ekuhlawulisweni komgxeki siyalumka isiyatha; Ekuqiqisweni kwaso, isilumko samkela ukwazi. 5:13 Andaliphulaphula izwi labayali bam; Andayithobela indlebe yam kubafundisi bam! 23:4 Musa ukuzidinisa ngokufuna ubutyebi; Yeka okwakho ukuqonda. . 8:25 Ndazalwa kungekafakwa ntaba, Naphambi kweenduli; 8:26 Engekawenzi umhlaba namaphandle, Nothuli lonke lwelimiweyo. 14:8 Ubulumko bonobuqili bukukuyiqonda indlela yakhe; Ukumatha kwezinyabi yinkohliso. 27:13 Thabatha ingubo yakhe omele omnye; Menze isibambiso ngenxa yezinto zasemzini. Commit to the LORD whatever you do, and he will establish your plans. 11:26 Omangala nengqolowa, luyamqalekisa uluntu; Intsikelelo isentlokweni yothengisa ngayo. 21:21 Ophuthuma ubulungisa nenceba Wofumana ubomi nobulungisa nozuko. 13:17 Umthunywa ongendawo weyela ebubini; Isigidimi esinyanisileyo siyaphilisa. 25:3 Izulu ngokuphakama, umhlaba ngobunzulu, Nentliziyo yokumkani asinto inokugocwagocwa. 18:18 Liphelisa ingxabano iqashiso, Libahlule abanamandla. Ke bona balalela elabo igaziigazi, Bazonda owabo umphefumloumphefumlo. Most verses compare aspects of natural order that are violated with the behavior of a fool. 28:17 Umntu onovalo ngegazi lomphefumlo Usabela nasemhadini makangabanjezelwa. 8:2 Emantloko eendawo eziphezulu ngasendleleni, Ekuhlanganeni kweendlela, buzimisile. 15:23 Indoda inovuyo ngempendulo yomlomo wayo; Ilizwi elithethwe ngexa elililo, azi lihle! 17:17 Umhlobo uthanda ngamaxesha onke; Umzalwana uzalelwe imbandezelo. 29:2 Ekwandeni kwamalungisa bayavuya abantu; Ekulawuleni kongendawo bayagcuma abantu. 31:13 Ufuna uboya begusha neflakisi, Asebenze ethumekelele ngezandla zakhe. 1:10 Nyana wam, ukuba aboni bathe bakuhenda, Uze ungavumi ke. 16:26 Ukulamba komxelengi kuyamxelengela, Ngokuba umlomo wakhe uyamqhuba. 10:9 Ohamba ngengqibelelo uhamba ngenkoloseko; Ke yena ojibilizayo ngeendlela zakhe uyaziwa. 10:2 Ubuncwane bokungendawo abunyusi; Ke bona ubulungisa buhlangula ekufeni. 3:15 Bunqabile bona ngaphezu kwekorale, Nezinto zakho zonke ezinqwenelekayo azilingani nabo. 23:1 Xa uthe wahlala phantsi, ukuba udle nomlawuli, Qonda uqonde lowo uphambi kwakho; 23:2 Ubeke isitshetshe emqaleni wakho, Ukuba ungumntu onombilini. 25:26 Liqula eligxojiweyo, ngumthombo owonakeleyo, Ilungisa elikhwelelayo phambi kongendawo. 14:11 Indlu yabangendawo iyatshatyalaliswa; Ke intente yabathe tye iyatyatyamba. 8:18 Bunam ubutyebi nozuko, Ubuncwane obusisimakade nobulungisa. 21:4 Ukuqwayinga kwamehlo, nokugungubala kwentliziyo, Kwanokukhubela kwabangendawo, kusisono. 8:10 Yamkelani uqeqesho lwam, ningamkeli silivere; Yamkelani ukwazi ngaphezu kwegolide embiweyo, enyuliweyo. 11:10 Isixeko siyadlamka ngokuhlala kakuhle kwamalungisa; Ekutshoneni kwabangendawo kuyamemelelwa. The first thing we must look at here is the “house”. 5:21 Kuba iindlela zomntu ziphambi kwamehlo kaYehova, Ayilungelelanise imikhondo yakhe. Wena ke woliphosa phakathiphakathi kwethu iqashiso lakho, Yoba nyenye ingxowa yethu sonke: 15 23:6 Musa ukudla ukudla koliso libi, Ungazinqweneli izidlo zakhe ezinencasa; 23:7 Kuba njengoko anjalo ocinga yedwa unjalo yena; Uthi kuwe, Yidla usele, Ukanti intliziyo yakhe ayinawe; 23:8 Umthamo wakho owudlileyo uya kuwuhlanza, Ulahlekwe ngamazwi akho amnandi. 12:20 Inkohliso isentliziyweni yabayila ububi; Ke bona abacebi boxolo bayabuyisa. 28:18 Ohamba ngengqibelelo uya kusindiswa, Ke umjibilizi ondlela mbini weyela okukanye. Proverbs 1:15. 19:16 Ogcine umthetho ugcine umphefumlo wakhe; Ozidelayo iindlela zakhe uya kufa. 18:14 Umoya wendoda uyasinyamezela isifo sayo; Ke umoya odakumbileyo, ngubani na ongawuthwalayo? Proverb:12:4: A virtuous woman is […] 11:27 Ozondelele okulungileyo ufuna okwamkelekileyo; Ongxamele ububi, buya kumfikela. 15:10 Uqeqesho olubi lolowushiyayo umendo; Othiya isohlwayo uya kufa. 15:22 Iingcinga ziyatshitsha ngokungabikho kokucweya; Ke zona zima ngamaphakathi amaninzi. 15:19 Indlela yevila ngathi ibiyelwe ngemitholo; Ke umendo wabathe tye ubekelelwe. 9 The book’s superscription, “The proverbs of Solomon. 6:34 Kuba ikhwele libubushushu bendoda, Ayiyi kuyeka ngemini yempindezelo. 22:29 Uyayibona indoda eyinkunkqele eshishinini layo? 16:22 Lithende lobomi ingqiqo kumniniyo; Ke lona uqeqesho lwezimathane kukumatha kwazo. 27:9 Ioli nesiqhumiso sivuyisa intliziyo, Kwanobumnandi bomhlobo obuphuma ekucebiseni komphefumlo. 31:6 Isiselo esinxilisayo sinikeni abatshabalalayo, Newayini yinikeni abamphefumlo ukrakra. Love proverbs life proverbs death dying proverbs success proverbs happiness proverbs friendship proverbs view all topics. Listen, my son, the answer to my prayers! 19:19 Onomsindo omkhulu umelwe kukuhlawula; Kuba xa uthe wamhlangula, woba mandundu. 16:10 Izihlabo zisemilebeni yomlomo wokumkani: Mawungamenezi esikweni umlomo wakhe. To humans belong the plans of the heart, but from the LORD comes the proper answer of the tongue. 7:3 Yibophe eminweni yakho, Yibhale emacwecweni entliziyo yakho. The LORD detests all the proud of heart. Xhosa is a Bantu language spoken in South Africa. 19:18 Mqeqeshe unyana wakho, xa kusekho ithemba; Kodwa ungangxameli kumbulala. 11:2 Kwafika ukukhukhumala, kofika ukucukucezwa; Bunabathozamileyo ubulumko. 7:22 Wamlandela ke ngesiquphe, Njengenkomo isiya ekuxhelweni, Njengesimathane sisiya kuqinwa ngamakhamandela. 19:3 Ukumatha komntu kuphenula indlela yakhe; Ijalele uYehova intliziyo yakhe. 10:14 Izilumko ziya kuqhusheka ukwazi, Ke wona umlomo wesimathane yintshabalalo ekwalapha ukusondela. 14:12 Kukho indlela ethe tye phambi komntu, Ukanti ukuphela kwayo ziindlela zokufa. 13:12 Ukulindela okubanjezelweyo kubulala intliziyo; Ungumthi wobomi umnqweno ofezekileyo. 1:23 Nithe nabuyela ekohlwayeni kwam, Niyabona, ndowumpompozisela kuni umoya wam, Ndonazisa amazwi am. 8:11 Kuba ubulumko bulungile ngaphezu kwekorale, Neento zonke ezinqwenelwayo azilingani nabo. ezitratweniThe phrase 'in the streets and synagogues' in Matthew 6:2, 5, and Luke 8:26-27, refers to a representative rite amongst the Jews to teach in... Umoya"Air" in the Bible represents thought, but in a very general way – more like our capacity to perceive ideas and the way we tend... isandlaScientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. They... ukuhambaTo walk in the Bible represents living, and usually means living according to the true things taught to us by the Lord -- to "walk... UnyawoOur feet are the lowest and most utilitarian parts of our bodies, and in the Bible they represent the lowest and most utilitarian part of... iinyawoOur feet are the lowest and most utilitarian parts of our bodies, and in the Bible they represent the lowest and most utilitarian part of... ububi'To hurt,' as mentioned in Revelation 6:6, signifies violation and profanation. 21:20 Ubuncwane obunqwenelekayo neoli zisekhayeni lesilumko; Ke umntu osisinyabi uyaziginya azigqibe. 20:29 Isihombo samadodana ngamandla awo; Ubuhle bamadoda amakhulu zizimvi. 1:32 Kuba ukuphamba kweziyatha kuyazi bulala, Nobunqobo bezinyabi buyazitshabala lisa. 29:21 Osifekethisayo kwasebuncinaneni isicaka sakhe Uya kwenelwa lukhula ekupheleni. 25:18 Sisando, likrele, lutolo olutsolileyo, Indoda engqina ubungqina obubuxoki ugommelwane wayo. 11:9 Intshembenxa iyamonakalisa ummelwane wayo ngomlomo; Ke ayahlangulwa amalungisa ngokwazi. 30:32 Ukuba uthe wenza ngobudenge ngokuziphakamisa, Nokuba uthe wankqangiyela, Beka isandla emlonyeni. 31:9 Vula umlomo wakho, gweba ngobulungisa, Ugwebe ityala lolusizana nolihlwempu. 8:36 Ophosana nam wona owakhe umphefumlo; Bonke abandithiyayo bathanda ukufa. 29:17 Mqeqeshe unyana wakho, wokuphefumlisa, Awuyolise umphefumlo wakho. 24:33 Ithi, Intwana yobuthongo, intwana yokozela, Intwana yokukhwabusha izandla ukuba ndilale: 24:34 Boza ubuhlwempu bakho njengomphangi; Nokuswela kwakho njengendoda enengweletshetshe. 9:1 Ubulumko buyakhile indlu yabo, Buzixholile iintsika zabo zosixhenxe; 9:2 Buzixhelile iinkomo zabo, buyiphithikezile iwayini yabo; Busilungisile nesithebe sabo; 9:3 Buthume umthinjana wabo, buyamema Ezingqolweni zeenduli zesixeko, buthi. Unyana'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 26:20 Zakuphela iinkuni, uyacima umlilo; Kwakuba kungekho ntlebi, iyadamba ingxabano. 'To hearken,' as mentioned in Genesis 30:22, signifies providence. 10:11 Lithende lobomi umlomo welungisa; Ke wona umlomo wabangendawo ugubungela ugonyamelo. 19:23 Ukoyika uYehova kusa ebomini; Onako uya kuhlala ehluthi. 6:16 Izinto ezintandathu uzithiyile uYehova, Ezisixhenxe zingamasikizi emphefumlweni wakhe: 6:17 Ngamehlo aqwayingayo; lulwimi oluxokayo; Zizandla eziphalaza igazi elimsulwa; 6:18 Yintliziyo eyila iingcinga zobutshinga; Ziinyawo ezikhawulezayo ukugidimela ebubini; 6:19 Lingqina elixokayo, elifutha amanga; Nongenisa ingxabano phakathi kwabangabazalwana. 10:30 Ilungisa alishukunyiswa naphakade; Ke bona abangendawo abalihlali ilizwe. 14:7 Suka ebusweni bendoda esisinyabi; Akuyi kuza wafumana mlomo wokwazi kuyo. 14:4 Apho kungekho nkomo, umkhombe wesitali uba ze; Indyebo eninzi iza ngamandla enkomo. 3:29 Musa ukuyila ububi ngommelwane wakho, Ehleli nawe yena ekholosile. 12:10 Ilungisa liyawazalelela umphefumlo wenkomo yalo; Iimfesane zabangendawo zibubujorha. (Xhosa Proverb) You will shed tears with one eye like a monkey. Ukuba bathe, Hamba nathi, Masilalele igaziigazi, Masibalalele abamsulwa bengenatyala; 12 Itsho indoda leyo, ithi, Ndizidinisile, ndizidinisile ndaphela. 11:5 Ubulungisa bogqibeleleyo bulungelelanisa indlela yakhe; Ongendawo uwa kwangokungendawo kwakhe. 7:21 Wamthi gu bucala ngobuninzi bobuciko bakhe, Wamwexula ngokumcenga kwakhe. 11:31 Yabona, ilungisa liyavuzwa ehlabathini; Wobeka phi na ke ongendawo nomoni! 8:27 Ekulilungiseni kwakhe izulu, ndandikho apho; Ekubuzungulezeni kwakhe ngomda ubuso bamanzi anzongonzongo; 8:28 Ekusiqiniseni kwakhe isibhakabhaka phezulu; Ekugalelekeni kwemithombo yamanzi anzongonzongo; 8:29 Ekulumiseleni kwakhe ulwandle umda walo, Ukuba amanzi angawugqithi umthetho wakhe; Ekuzimiseni kwakhe iziseko zehlabathi: 8:30 Ndaye ndinaye, ndiyingcibi yomsebenzi, Ndiziyolisa ngokwam iimini ngeemini; 8:31 Ndidlala phambi kwakhe ixesha lonke, Ndidlala kwelimiweyo ihlabathi lakhe; Nokuziyolisa kwam kukoonyana babantu. Xhosa × 24 . 31:22 Uzenzela imiqamelo; Yilinen ecikizekileyo kwanemfusa isambatho sakhe. 23:3 Musa ukuzinqwenela izidlo zakhe ezinencasa; Kukudla kwenkohliso. 5:3 Ngokuba ivuza incindi yobusi imilebe yomlomo womkamntu, Libuthelezi ngaphezu kweoli ikhuhlangubo lakhe; 5:4 Ke ukuphela kwakhe kukrakra njengomhlonyane, Kubukhali njengekrele elintlangothi mbini. 22:26 Musa ukuba phakathi kwababambana nomnye ngesandla, Phakathi kwabamela into ebolekiweyo. 12:5 Iingcinga zamalungisa zisesikweni; Amacebo abangendawo yinkohliso. 30:2 Kuba ndisisityhakala, andimntu; Ingqondo yomntu ayikho kum. 5:22 Ubugwenxa bakhe bumthi hlasi ongendawo, Abanjwe ziimbophelelo zesono sakhe. 6:23 Ngokuba usisibane umthetho, silukhanyiso isiyalo; Zinyindlela yobomi izohlwayo eziqeqeshayo; 6:24 Ukuba ugcinwe kumfazi onobubi, Ekugudeni kolwimi lowolunye uhlanga. 7:1 Nyana wam, gcina intetho yam, Uyiqwebele kuwe imithetho yam. 6:8 Isuke isilungise isonka sayo ehlotyeni, Ikubuthe ukudla kwayo ngexa lokuvuna. if(sStoryLink0 != '') Listen, son of my womb! 13:25 Ilungisa lidla ukuba kuhluthe umphefumlo walo; Ke sona isisu sabangendawo siyalamba. 5:7 Ke ngoku, bonyana, ndiveni, Ningemki entethweni yomlomo wam. 26:18 Njengedwadwasi elijula izikhuni Neentolo zokufa. 14:3 Lusemlonyeni wesimathane uswazi lwekratshi; Umlomo wezilumko uyazigcina. New American Standard Bible He who walks blamelessly will be delivered, But he who is crooked will fall all at once. 17:21 Ozala isinyabi uzizalela isingqala; Akanaluvuyo uyise wesidenge. 12:2 Olungileyo uyamkeleka kuYehova; Indoda enamayelenqe uyifumana inetyala. 22:14 Sisihogo esinzulu umlomo wabafazi abangengabo; Obhavunyelwa nguYehova weyela khona. 14 And God said, “Let there be lights in the vault of the sky to separate the day from the night, and let them serve as signs to mark sacred times, and days and years, 15 and let them be lights in the vault of the sky to give light on the earth.” And it was so. Baya kudla ke isiqhamo sendlela yabo, Bahluthe ngamacebo abo. 4:2 Kuba ndininika imfundiso elungileyo; Musani ukuwushiya umyalelo wam. 2 Yokuba kuqondwe iintetho zengqondo; . 8:15 Ookumkani banobukumkani ngam; Nezidwangube zimisa ubulungisa ngam. 12:8 Indoda idunyiswa ngokwengqiqo yayo, Entliziyo igwenxa iba ngodelekileyo. 7:26 Kuba zininzi iingxwelerha aziwisileyo; Linani elikhulu alibuleleyo. 14:26 Ekoyikeni uYehova kukho inkoloseko eliqele, Abantwana bakhe baba nendawo yokuzimela. 14:34 Ubulungisa buyaluphakamisa uhlanga; Isono lihlazo lezizwe. Makaphambukele apha. 15:27 Uyihlisela ishwangusha indlu yakhe obawela inzuzo embi; Ke yena othiya isicengo, uya kuphila. 4:13 Bambelela eluqeqeshweni, musa ukuluyeka; Lulondoloze, ngokuba lububomi bakho. 10:18 Oyifihlayo intiyo ungumlomo wexoki; Ohambisa intlebendwane usisidenge. 2:2 Ukuze uyibazele ubulumko indlebe yakho, Uyithobele ukuqonda intliziyo yakho; 2:3 Ewe, ukuba uthe wayibiza ingqondo, Walisa ekuqondeni ilizwi lakho; 2:4 Ukuba uthe wabufuna njengesilivere, Wabumba njengobutyebi obuselelweyo: 2:5 Uya kwandula ukukuqonda ukoyika uYehova, Ukufumane ukumazi uThixo. 20:20 Otshabhisa uyise nonina, Isibane sakhe sicima ebumnyameni phakathi. 12:23 Umntu onobuqili uyakugubungela ukwazi; Intliziyo yesinyabi ivakalisa ukumatha. 25:12 Ulijikazi legolide, nezidanga zegolide ezicikizekileyo Umohlwayi olumkileyo ezindlebeni ezinokuva. 1:28 Baya kwandula bandibize, ndingaphenduli, Bandifune kwakusasa, bangandifumani; 1:29 Ngethuba lokuba bakuthiyile ukwazi, Abakunyula ukoyika uYehova; 1:30 Abalivuma icebo lam, Basigiba sonke isohlwayo sam: 1:31 Baya kudla ke isiqhamo sendlela yabo, Bahluthe ngamacebo abo. 3:18 Bungumthi wobomi kwababambelela kubo, Unoyolo obubambayo. 20:6 Uninzi lwesintu luyayihlangabeza indoda enenceba kulo; Ke yona indoda enyanisileyo, ngubani na ongayifumanayo? 18:17 Unga ulilungisa oqalelayo etyaleni lakhe: Uza ummelwane wakhe, amgocagoce. 29:14 Ukumkani ogweba ityala lezisweli ngenyaniso, Itrone yakhe iya kuzinza ngonaphakade. 3:4 Ubabalwe ube nengqiqo entle Emehlweni kaThixo nawabantu. O Lord, rebuke me not in thy wrath: neither chasten me in thy hot displeasure. 12:12 Ongendawo ukhanuka okuzingelwa ngabanobubi; Ingcambu yamalungisa iyanika. 3:7 Musa ukuba sisilumko kwawakho amehlo; Yoyika uYehova usuke entweni embi. 17:12 Kanye qubisana nebhere ehluthwe amathole ayo, Ungaqubisani nesinyabi ekumatheni kwaso. 17:14 Kukuvulela amanzi ukuqala kwengxabano; Yiyeke imbambano kungekavunganyewana. 22:11 Othanda ukuhlambuluka kwentliziyo, Omlomo unobabalo, umhlobo wakhe ngukumkani. 12:7 Bakuba bebhukuqiwe abangendawo, ababikho; Indlu yamalungisa iyema. 1:1 Imizekeliso kaSolomon unyana kaDavide, ukumkani wamaSirayeli, Yokuba kwaziwe ubulumko noqeqesho; 1:2 Yokuba kuqondwe iintetho zengqondo; 1:3 Yokuba kwamkelwe uqeqesho lwengqiqo, Ubulungisa, nesiko, nokuthe tye; 1:4 Yokuba izidenge zinikwe ubuqili, Ulutsha lunikwe ukwazi nokunkqangiyela; 1:5 Ukuze eve osisilumko, aqokele afunde, Oqondayo azuze … 31:5 Hleze basele bakulibale okumiselweyo, Balijike ityala loonyana bonke beentsizi. 22:12 Amehlo kaYehova alondoloza ukwazi, Aphenule intetho yenginingini. 29:1 Indoda eyohlwaywa futhi, iyenze lukhuni intamo yayo, Iya kuchithakala ngephanyazo, kungabikho kuncedwa. 24:12 Nokuba uthi, Yabona besingakwazi oko: Umlinganiseli weentliziyo yena akakuqondi na? 16:17 Umendo wabathe tye kukutyeka ebubini; Ulondoloza umphefumlo wakhe ogcina indlela yakhe. 9:4 Ngubani na osisiyatha? 1 Igama elilungileyo linokunyulwa ngaphezu kobutyebi obuninzi; Isimilo esilungileyo silunge ngaphezu kwesilivere negolide.. 2 Ziyaqubisana izityebi namahlwempu; Umenzi wabo bonke nguYehova.. 3 Onobuqili ubona into embi, azifihle; Ke zona iziyatha ziya kugqitha kuyo, zihlawuliswe.. 4 Umvuzo wolulamo kukoyika uThixo, Bubutyebi, nozuko, nobomi. Bumemeza emantloko eendawo zembutho; Ekungeneni kwamasango, Phakathi komzi, buthetha iintetho zabo, busithi: 22 13:11 Ubuncwane basebubhedengwini buya kuncipha; Ke yena obutha ngezipha, uyandisa. 4:1 Luveni, bonyana, uqeqesho lukayihlo, Nizibaze iindlebe ukuze nikwazi ukuqonda. Ngubani na obophe amanzi engutyeni? 3:5 Kholosa ngoYehova ngentliziyo yakho yonke, Ungayami okwakho ukuqonda. 30:33 Kuba ukucofa ubisi kuvelisa amasi, Ukucofa impumlo kuvelisa igazi, Ukucofa umsindo kuvelisa imbambano. 29:4 Ukumkani ulimisa ilizwe ngesiko; Ke yona indoda erhunywayo iyalibhukuqa. 22:20 Andikubhalelanga na iintetho eziyintloko, Ezineengcebiso nokwazi. 25:14 Ungamafu anomoya, angenamvula, Umntu oqhayisa ngesipho esikhohlisayo. Nokurhweba ingqondo kungakanani na ukunyuleka kwako, ngaphezu kwesilivere! Read ImiZekeliso 1 in the 'Xhosa' translation. 16:24 Linqatha lobusi amazwi amnandi, Ayincasa emphefumlweni, ayimpiliso emathanjeni. 20:21 Ilifa elizuzwe buphuthuphuthu ekuqaleni, Ukuphela kwalo akunantsikelelo. 28:1 Basaba bengasukelwa nto abangendawo; Ke wona amalungisa akholosa njengengonyama. 7:18 Yize ke sizikholise ngezincokoliso kude kuse, Sizidlamkise ngothando. 11:22 Likhonkco legolide ethatheni lehagu Inzwakazi eswele izimvo. 19:15 Ubuvila buwisela ebuthongweni obukhulu; Umphefumlo odangeleyo uyalamba. (Xhosa Proverb) The people who rescue and kill. 4:7 Ingqalo yobulumko ithi, Rhweba ubulumko, Ngako konke ukurhweba kwakho urhwebe ingqondo. 14:25 Ingqina lenyaniso lihlangula imiphefumlo; Ke elifutha amanga liyinkohliso. 4:16 Kuba abalali, ukuba abathanga benze ububi; Bemkelwa bubuthongo ukuba abathanga bakhubekise abanye. 31:12 Uyiphatha kakuhle, kungabi kakubi, Yonke imihla yobomi bakhe. 25:19 Lizinyo eliqhuzukileyo, lunyawo olukrunekileyo, Ukukholosa ngenginingini ngemini yembandezelo. 12:22 Ungamasikizi kuYehova umlomo oxokayo; Abenza inyaniso ukholisiwe ngabo. 21:12 Ilungisa liyayiqiqa indlu yongendawo. 4:5 Rhweba ubulumko, rhweba ingqondo; Musa ukulibala, ungathi gu bucala entethweni yomlomo wam. 21:24 Umkhukhumali oligagadele, ngumgxeki igama lakhe; Ngowenza ngokukhukhumala okuphuphumayo. 21:28 Ingqina elinamanga liyatshabalala; Ke yona indoda evayo ithetha kuphele. 5:15 Sela amanzi kwelakho iqula, Nemiqukuqela yamanzi ephuma emthonjeni wakho. 14:35 Inkolelo yokumkani ikumkhonzi oqiqayo; Ukuphuphuma kwakhe umsindo kukowenza okuziintloni. 15:17 Ulungile umxhesho womfuno kunye nothando, Ngaphezu kwenkomo etyetyisiweyo kunye nentiyo. 19:17 Uboleka uYehova obabala isisweli; Umbuyekeza ukuphatha kwakhe okuhle. 14:19 Abenzi bobubi basibekeka phambi kwabalungileyo; Abangendawo bema emasangweni amalungisa. The recurring promise of Proverbs is that generally the wise (the righteous who obey God), live longer (9:11), prosper 2:20-22), experience joy (3:13-18), and the goodness of God temporally (12:21), while fools suffer shame (3:35), and death (10:21). 14:9 Idini letyala liyazigxeka izimathane; Phakathi kwabathe tye yimvisiswano. 10 9:8 Musa ukumohlwaya umgxeki, hleze akuthiye; Yohlwaya isilumko, sokuthanda. 28:11 Ilumkile indoda esisityebi kwawayo amehlo; Ke isisweli esinengqondo siyayigocagoca. 19:20 Live icebo, ulwamkele uqeqesho, Ukuze ulumke ngexesha elizayo. 3:13 Hayi, uyolo lomntu ofumene ubulumko, Lomntu ozuze ingqondo! 31:19 Uzibeka izandla zakhe entongeni yokuluka, Neminwe yakhe ibamba isikhanda sento yokuluka. 22:16 Ocudisa isisweli, ukuba andise okwakhe, Nonika isityebi, uhlelwa yintswelo kuphela. 3:35 Izilumko ziya kuludla ilifa uzuko; Ke izinyabi zamkela umrhumo wokucukucezwa. 20:2 Ngumgqumo onjengowengonyama entsha umothuso wokumkani; Omqumbisayo wona umphefumlo wakhe. 24:23 Nala mazwi ngawezilumko: Ukukhetha ubuso ekugwebeni akulungile. 12:24 Isandla sabakhutheleyo siyalawula; Ukudangala kufakwa uviko. 25:24 Kulungile ukuhlala elungqamekweni oluphezu kwendlu, Kunokuhlala ndlwini-nye nomfazi onengxabano. 14:27 Ukoyika uYehova lithende lobomi, Ukuze kusukwe ezirhintyelweni zokufa. Nyana wam, yivayiva uqeqesho lukayihlo, Ungawulahli umyalo kanyoko. 12:6 Amazwi abangendawo ngawokulalela igazi; Umlomo wabathe tye uyabahlangula. 18:13 Ophendula ilizwi engekeva, Kukumatha oko kuye, nehlazo. 12:17 Ophefumla inyaniso uxela ubulungisa; Ingqina elixokayo lixela inkohliso. 28:21 Ukukhetha ubuso akulungile; Ngenxa yeqhekeza lesonka umntu angade aphosise. 13:23 Umkhubelo wamahlwempu unokudla okuninzi; Kukho ophetshethwa kukungabi nabulungisa. 20:25 Sisirhintyelo emntwini ukufumana athi, Ingcwele, Aze aqale emva kwesibhambathiso, aphicothe. Available for iOS, Android, Blackberry, Windows Phone and more. 8:16 Bathethela ngam abathetheli, Namanene, nabagwebi bonke behlabathi. 9:13 Umfazi onguNonyabi uyaxokozela, Unobuyatha, akazi nto; 9:14 Uhleli emnyango endlwini yakhe esihlalweni, Ezindaweni eziphezulu zesixeko. 20:19 Ohamba ehleba uhlakaza ucweyo; Ungadibani nepholopholo. 12:28 Busemendweni wobulungisa ubomi; Ukuyinyathela indlela yabo kukungafi. Sermon Notes for Proverbs 30:24-28 ← Prior Section. 7:4 Yithi kubulumko, Ungudade wethu; Uthi, Ingqondo sisihlobo; 7:5 Ukuze ugcinwe kumkamntu, Kowolunye uhlanga, ontetho igudileyo. 16:33 Umntu uphosa iqashiso esondweni lengubo, Ke ukugqitywa kwalo konke kunoYehova. A good heart means love to the Lord and to the neighbor while a hard or stony heart means the love... iindlela 10:19 Ebuninzini bamazwi akusweleki sono; Owubambayo umlomo wakhe unengqiqo. 10:31 Umlomo welungisa umila ubulumko; Ulwimi lwempenduka luyanqanyulwa. 15:13 Intliziyo evuyileyo iyabuchwayithisa ubuso; Ekubulalekeni kwentliziyo umoya uthi dakumba. 21:29 Indoda engendawo iyingwanyalala ubuso; Ngothe tye oyiqondayo indlela yakhe. 23:33 Amehlo akho aya kubona izinto zasemzini, Intliziyo yakho ithethe impenduka; 23:34 Ube njengolele esazulwini solwandle, Nanjengolele encotsheni yemasti; 23:35 Uthi, Bandibetha, andeva ntlungu; Bandintlitha, andaba nanto ndiyaziyo; Ndiya kuvuka nini na? 17:5 Ogculela ihlwempu ungcikiva uMenzi walo; Ovuyela inkxwaleko akabi msulwa. 26:26 Intiyo izifihla ngenkohliso; Ububi bayo bozityhila esikhungwini. 14:13 Nasekuhlekeni intliziyo inomvandedwa; Nokuphela kwalo uvuyo sisingqala. 11:14 Kwakuba kungekho mbonisi, bayawa abantu; Usindiso lusebuninzini bamaphakathi. 10:17 Umendo osa ebomini kukugcina uqeqesho: Olahla isohlwayo uyandwendwa. 30:10 Musa ukusihleba isicaka enkosini yaso, Hleze sikutshabhise, uthwale ityala. 3:17 Iindlela zabo ziindlela ezimnandi, Wonke umendo wabo uluxolo. 26:28 Ulwimi oluxokayo luyabathiya abatyunyuzwa lulo; Nomlomo ocengacengayo usebenza ububi. 21:27 Umbingelelo wabangendawo lisikizi; Kobeka phi na ke bakuwuzisa ngenxa yamanyala! Oswele intliziyo, buthi kuye. 19:25 Umbethile umgxeki, siba nobuqili isiyatha; Umohlwayile onengqondo, woqonda azi. 12:13 Ekuphosiseni komlomo kukho isirhintyelo esinobubi; Ke lona ilungisa liyaphuma embandezelweni. 18:19 Umzalwana ekukreqiweyo kuye ulukhuni ngaphezu kwesixeko esiliqele, Neengxabano zinjengomvalo woxande olude. 22:2 Ziyaqubisana izityebi namahlwempu; Umenzi wabo bonke nguYehova. 3:11 Uqeqesho lukaYehova, nyana wam, musa ukulucekisa, Ungakruquki sisohlwayo sakhe; 3:12 Kuba lo amthandayo uYehova uyamohlwaya, Njengoyise esohlwaya unyana akholwayo nguye. 30:3 Andifundanga bulumko, Ukuba ndazi ukwaziwa koyiNgcwele. 2:1 Nyana wam, ukuba uthe wazamkela iintetho zam, Wayiqwebela kuwe imithetho yam. 31:28 Bayasuka oonyana bakhe, bathi unoyolo; Iyasuka indoda yakhe imdumise; 31:29 Ithi, Zininzi iintombi ezenza ngokunesidima; Ke wena uzidlule zonke ziphela. 1:16 Kuba iinyawo zabo zigidimela ububi, Zikhawulezela ukuphalaza igazi; 1:17 Kuba ufumana usanekwa umnatha Emehlweni eentaka ezi zonke; 1:18 Ke bona balalela elabo igazi, Bazonda owabo umphefumlo. 12:9 Ulungile ophantsi enesicaka, Ngaphezu kozizukisayo eswele ukudla. 7:10 Nanko umfazi emkhawulela, Enengubo yehenyukazi, enentliziyo enobuqhetseba. 6:25 Musa ukubukhanuka ubunzwakazi bakhe ngentliziyo yakho, Angakubambisi ngeenkophe zakhe; 6:26 Kuba ngenxa yehenyukazi umntu uda adle kuphela intendana yesonka; Umkamntu uzingela umphefumlo onqabileyo. 17:6 Isithsaba samadoda amakhulu ngoonyana boonyana; Isihombo soonyana ngooyise. 22:10 Gxotha umgxeki, iphume ingxabano, Kuthi bembe amaphike nokucukuceza. 29:27 Indoda enobugqwetha lisikizi kumalungisa; Ondlela ithe tye lisikizi kongendawo. 15:2 Ulwimi lwezilumko lulungisa ukwazi; Umlomo wezinyabi umpompoza ukumatha. 31:15 Uvuka kwasebusuku, Ayinike into edliwayo indlu yakhe, Awunike umsebenzi wawo umthinjana wakhe. 24:31 Ndafika simile imithuma sonke siphela; Ngaphezulu senile ngamarhawu, Nodonga lwaso lwamatye ludilikile. 4:23 Nazintweni zonke zigcinwayo, londoloza intliziyo yakho; Kuba aphuma kuyo amathende obomi. 15:8 Umbingelelo wabangendawo lisikizi kuYehova; Umthandazo wabathe tye ngowona akholwa nguwo. 14:10 Intliziyo iyabazi ubukrakra bayo ngokwayo; Omnye umntu akanakuzingenisa eluvuyweni lwayo. 5:8 Mayibe kude kuye indlela yakho, Ungasondeli emnyango wendlu yakhe; 5:9 Hleze uyinike abanye intlahla yakho, Uyinike isijorha iminyaka yakho; 5:10 Hleze kuhluthe abasemzini ngamandla akho, Kungene endlwini yowolunye uhlanga ukubulaleka kwakho; 5:11 Ugcume ekupheleni kwakho, Ekudlekeni kwenyama yakho nezihlunu zakho; 5:12 Uthi, Bendiluthiyeleni na uqeqesho, Yasigiba isohlwayo intliziyo yam? }, 248 - To Guide Our Feet Into the Way of Peace, Study the original Hebrew/Greek with qBible, Umsebenzi 21:14, 28:28, 33:14, 34:2, 36:11, IiNdumiso 1:1, 7:16, 10:8, 18:42, 37:13, 50:17, 81:13, 94:8, 107:11, 111:10, 119:9, 101, 124:3, ImiZekeliso 2:9, 18, 3:22, 31, 34, 4:1, 14, 15, 5:12, 22, 6:18, 20, 8:1, 3, 33, 36, 9:1, 3, 8, 9, 10, 18, 10:1, 21, 25, 11:5, 12:6, 14:14, 16, 15:5, 12, 27, 33, 18:2, 15, 19:20, 25, 29, ...21:11, 22:21, 23:22, 24:2, 25:1, 29:24, 31:1INtshumayeli 1:1, 12:9, 10UIsaya 1:15, 32:17, 33:15, 50:2, 59:7NguYeremiya 5:26, 6:19, 7:13, 21:14, 23:19UHezekile 22:31UHoseya 5:6Yoweli 2:27, 3:1Amosi 9, 10, 6:1, 8:12UMateyu 13:12, 22:4, 5NguLuka 14:21KwabaseRoma 3:17Kwabase-Efese 5:11, 6:11 KwabaseTesalonika 5:32 Tesalonika 2:101 kuTimoti 6:9UTito 2:6, NguYeremiya 5:26, 6:19, 7:13, 21:14, 23:19. 21:17 Othanda imigcobo uba yindoda esweleyo; Othanda iwayini neoli akabi sisityebi. 26:14 Ucango lujinga ezihinjizini zalo, Linjalo ivila elukhukweni lwalo. 24:2 Kuba intliziyo yabo icamanga ukubhuqa, Nomlomo wabo uthetha ngokwaphula. Proverb:12:1: Whoso loveth instruction loveth knowledge: but he that hateth reproof is brutish. 11:6 Ubulungisa babathe tye buyabahlangula; Amanginingini athiwa hlasi kwayimbimbithelo yawo. 21:8 Iligoso-goso indlela yendoda enetyala; Ke yena ohlambulukileyo, umsebenzi wakhe uthe tye. 23 Inokuma phambi kokumkani; Ayinakuma phambi kwabantu abangenagama. 8:35 Kuba ofumana mna, ufumene ubomi; Uzuze okukholekileyo kuYehova. 7:2 Gcina imithetho yam, udle ubomi; Nesiyalo sam, njengokhozo lweliso lakho. Evil Ways Not With People Paths. 8:8 Yonke intetho yomlomo wam isebulungiseni; Kuyo akukho kubhijeneyo nokujibilizayo. 19:10 Akusifanele isinyabi ukudla ubuncwane; Kobeka phi na ke ukungamfaneli umkhonzi ukulawula abathetheli! 11:7 Ekufeni komntu ongendawo liyaphela ithemba lakhe; Ukulinda kwabanamandla obudoda kutshabalele. 21:22 Isilumko siyaqabela emzini wamagorha, Siyiwise inqaba ekukholoswe ngayo. 11:4 Abunyusi ubuncwane ngemini yokuphuphuma komsindo; Ubulungisa buyahlangula ekufeni. Ngubani na ofumbethe umoya ngezandla zakhe? . 3:22 Zoba bubomi emphefumlweni, Nento entle emqaleni wakho. Ke yena ondivayo uhleli ekholosile, Wonwabile ekunkwantyiseni kobubi. 30:7 Ndicele kuwe izinto ezimbini; Musa ukundivimba zona ndingekafi: 30:8 Khwelelisa kum inkohlakalo nelizwi lamanga; Musa ukundinika ubuhlwempu nobutyebi; Ndihlafunise isonka endisimiselweyo; 30:9 Hleze ndihluthe, ndikhanyele, ndithi, Ngubani na uYehova? 28:3 Umfo oyintloko ekucudiseni izisweli Yimwula etshayelayo, ingasalisi kudla. 29 The way of the Lord is a refuge for the blameless, but it is the ruin of those who do evil. 23:25 Makavuye uyihlo nonyoko, Agcobe umfazi owakuzalayo.

Salmorejo Recipe Guardian, Is It Possible For Humans To Have Gills, Examples Of Procedures Rules And Policies, Coordination Number Of Deoxyhemoglobin, What Is Irrigation,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *